20/03/2018                   מועד אחרון להגשה מוקדמת של העבודות

25/04/2018                   מועד אחרון להגשת העבודות

09-24/05/2018             שיפוט שלב א'

05-25/06/2018             שיפוט שלב ב'

יולי 2018                        טקס הענקת פרסי האפי 2018

להנהלת התחרות שמורה הזכות לשנות/לעדכן את התאריכים