23/03/2017                   מועד אחרון להגשה מוקדמת של העבודות

20/04/2017                   מועד אחרון להגשת העבודות

07-24/05/2017             שיפוט שלב א'

07-20/06/2017             שיפוט שלב ב'

יולי 2017                        טקס הענקת פרסי האפי 2017

להנהלת התחרות שמורה הזכות לשנות/לעדכן את התאריכים